Ubezpieczenie

ROK SZKOLNY 2018/2019

Osoby chcące skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia, zgłaszają się do PZU i podają numer polisy 1033490142.

Poniżej znajdują się warunki ubezpieczenia oraz tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na wskutek nieszczęśliwego wypadku.

PZU EDUKACJA – ZAKRES

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Kontakt z Opiekunem Placówki: BEATA MAJOR tel. 601 402 210

Jakie dokumenty należy złożyć?
1. Wypełnić „Wniosek o wypłatę świadczenia”
(do pobrania w sekretariacie lub u Opiekuna, wypełnia Rodzic)
2. Oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające fakt przystąpienia poszkodowanego do ochrony ubezpieczeniowej..
Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego, do pobrania w Sekretariacie Placówki,
3. Kserokopie dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego (np. legitymacja szkolna) oraz kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego (rodzica), w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

5* protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół
policyjny
6* inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez
Towarzystwo
Pkt. 5 i 6 z * tylko na żądanie Axa lub jeśli Ubezpieczony uzna, że mają one istotne znaczenie w orzecznictwie.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć wykorzystując jedną z dwóch możliwości:
1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl , lub
2. Przesłać drogą listowną na adres:
AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
W przypadku wysyłki dokumentów zgłoszeniowych pocztą, na kopercie warto w lewym dolnym rogu dokonać zapisu „Bezpieczny.pl”, to pozwoli skrócić rozparzenia roszczenia.

W razie wątpliwości i pytań możliwy kontakt z Opiekunem Placówki:
BEATA MAJOR tel. 601 402 210

Poniżej znajdują się warunki ubezpieczenia oraz tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Warunki ubezpieczenia

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków

Nasze ubezpieczenie to – ubezpieczenie AXA NNW wariant II oraz opcja dodatkowa wariant I

Ubezpieczenie AXA